Παραγωγή Ενέργειας

Βιώσιμης Ανάπτυξης, από

Οργανικά Απόβλητα (Βιομάζα).

Παράγουμε ενέργεια για μιά βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και μηδενικό αποτύπωμα άνθρακος.

Μία από τις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας Helenergy S.A είναι η παραγωγή ενέργειας από σύγχρονες μονάδες εκμετάλλευσης οργανικών αποβλήτων (Biomass energy projects) από γεωργικά, κτηνοτροφικά, αστικά και βιομηχανικά απόβλητα.

Η βιομάζα των ανωτέρω αποβλήτων οδηγείται με κατάλληλη προώθηση σε μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενές, κλειστού τύπου, όπου μέσω της διεργασίας αναερόβιας ζύμωσης παράγεται βιοαέριο (μεθάνιο) υψηλής θερμογόνου ισχύος κατάλληλο για την λειτουργία μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται και πωλείται στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού και η θερμική χρησιμοποιείται, εν μέρει, για τις ανάγκες της ιδίας της μονάδας η δε υπόλοιπη διατίθεται για θέρμανση κατοικιών ή άλλων χώρων.

Η κατωτέρω εικόνα παρουσιάζει μονάδα Βιομάζας ποικίλης χρήσης οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4MWe/4,5MWth ικανής να καλύψει, σε ετήσια βάση τις ανάγκες περίπου 5,500 κατοικιών. Μία παράλληλη επιχειρηματική εκμετάλλευση είναι η παραγωγή υγροποιημένου μεθανίου το οποίο μπορεί να πωλείται είτε απ’ ευθείας στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε να χρησιμοποιείται ως καύσιμο οχημάτων η/και βιομηχανικών αναγκών. Η καύση του παραγόμενου μεθανίου είναι, σε κάθε χρήση, μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα, στο περιβάλλον.

Ομοίως η κατωτέρω εικόνα παρουσιάζει μονάδα παραγωγής ενέργειας από οργανικά απόβλητα, γεωργικών, κτηνοτροφικών και αστικών καταλοίπων, ισχύος 2,5MWe/2,8MWth ικανής να καλύψει τις ανάγκες 3.000 περίπου κατοικιών, σε ετήσια βάση.

Το παραγόμενο ίζημα (βιολογική λάσπη) από την διεργασία της αναερόβιας ζύμωσης και την παραγωγή του μεθανίου, μετά από κατάλληλη επεξεργασία μετατρέπεται σε λίπασμα υψηλής ποιότητας και πωλείται στις γεωργικές ή φυτικές καλλιέργιες.

Απεικόνιση λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Διάγραμμα λειτουργίας Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής & Θερμικής ενέργειας
από Γεωργικά, κτηνοτροφικά και αστικά απόβλητα (Βιομάζα).

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή σχόλιο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.