Δραστηριότητες

της Εταιρείας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στόν χώρο της παραγωγής Ενέργειας, με επίγνωση της προσφοράς μας, μέσω εξειδικευμένων τεχνολογιών και εφαρμογών, στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για ένα καλύτερο αύριο με το μικρότερο αποτύπωμα άνθρακος.

Μέσω των βασικών τομέων δραστηριότητας της, η HELENERGY S.A. προτίθεται να αναπτύξει την δυνατότητα κατασκευής και εκμετάλλευσης εξειδικευμένων ενεργειακών έργων και υπηρεσιών, στον χώρο των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, μέσω μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων και συμμετοχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την καθιέρωσή της ως ενός αξιόπιστου παράγοντα, που θα μπορεί να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών, σε ηλεκτρικές, θερμικές η/και ψυκτικές απαιτήσεις, μεγάλων οικιστικών, τουριστικών και εμπορικών, ολοκληρωμένων συγκροτημάτων, αλλά και ειδικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, είτε εγκαθιστώντας άμεσα στους χώρους αυτών τα κατάλληλα μηχανήματα, συστήματα, δίκτυα και εξοπλισμούς, ιδίων επενδύσεων και ιδιοκτησίας, με μακροπρόθεσμα συμβόλαια παροχής και πώλησης ενέργειας (Energy Contracting Agreement), είτε να τους προσφέρει, ως ενεργειακός φορέας, ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες, με τους καλύτερους όρους της αγοράς.

Συμπαραγωγή
Ηλεκτρικής - Θερμικής
Ενέργειας
Υψηλής - Απόδοσης
(ΣΗΘΥΑ)

Παραγωγή Ενέργειας
Βιώσιμης Ανάπτυξης,
από Οργανικά
Απόβλητα (Βιομάζα)

Παραγωγή Ενέργειας
από Υδάτινους πόρους
μικρού & μεσαίου
υδροηλεκτρικού δυναμικού

Ηλιοθερμική
Ενέργεια

Ενέργεια από
τα Κύματα της
Θάλασσας

Εργαζόμαστε για ένα
βιώσιμο μέλλον για εμάς
και τις επόμενες γενιές.